Nie pamiętasz hasła?

Komunikat

Na podany adres e-mail została wysłana instrukcja zmiany hasła.

Masz jakieś pytania?

Daj nam znać! Chętnie wyjaśnimy jak działa serwis i pomożemy Ci rozpocząć naukę.

W celu kontaktu prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych lub formularza udostępnionych pod poniższym adresem.

Informacja o plikach cookies

Korzystając z naszego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

Zamknij
Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ JAGO ORAZ ZAKUPÓW NA PLATFORMIE JAGO

Ostatnia aktualizacja Regulaminu miała miejsce w dniu 08.10.2018r.

§ 1 Informacje ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady, na jakich JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych sp. z o.o. świadczy usługi drogą elektroniczną.

2. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie Administratora jagoenglishonline.com. Użytkownik może nieodpłatnie pobrać niniejszy Regulamin w formie pliku PDF i zachować go na swoim urządzeniu.

3. Właścicielem Serwisu dostępnego pod adresem www.jagoenglishonline.com jest:

JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o.
ul. Bohaterów Westerplatte 11
65-034 Zielona Góra
NIP: 9730940499
REGON: 08028655700000
KRS: 0000313717
kapitał zakładowy: 50.000,00 zł
e-mail: sekretariat@jago.pl

§ 2 Definicje

Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:

a) Administrator - JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze (65-034) przy ul. Bohaterów Westerplatte 11, właściciel Serwisu,
b) JAGody - punkty zgromadzone w Moim Portfelu dostępnym na Koncie Użytkownika, które Użytkownik wymienia na dostęp do wybranych Materiałów Edukacyjnych,
c) Konsument - Użytkownik będący osobą fizyczną, który nabywa dostęp do Materiałów Edukacyjnych w Serwisie do celów nie związanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową,
d) Konto - indywidualne konto założone przez Użytkownika w Serwisie, umożliwiające korzystanie z usług świadczonych przez Administratora, w tym dostęp do Materiałów Edukacyjnych,
e) Materiały Edukacyjne – odpłatna usługa świadczona za pośrednictwem Serwisu przez Administratora w postaci kursu e-learningowego języka obcego, składającego z się dowolnie wybranych przez Użytkownika zadań językowych lub przygotowanych kursów językowych,
f) Mój Portfel – funkcja Serwisu umożliwiająca dokonanie płatności za dostęp do Materiałów Edukacyjnych i zarządzanie JAGodami zgromadzonymi na Koncie Użytkownika,
g) Pakiet JAGód – opłata za dostęp do Materiałów Edukacyjnych w Serwisie, aktualna cena Pakietów JAGód i informacje o promocjach dostępne są w Cenniku,
h) Regulamin - treść niniejszego dokumentu, reguluje on zasady, na jakich Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną w Serwisie,
i) Serwis - portal do nauki języków obcych metodą e-learning, na którym Administrator udostępnia Materiały Edukacyjne, dostępny pod adresem https://elearning.jagoenglishonline.com, 
j) Użytkownik - osoba fizyczna, która założyła Konto w Serwisie, akceptując tym samym postanowienia Regulaminu, zarówno Konsument jak i przedsiębiorca,
k) Użytkownik Aktywny – Użytkownik, który po założeniu Konta wykupił dostęp do Materiałów Edukacyjnych i posiada na Koncie co najmniej jedną JAGodę.

§ 3 Wymagania techniczne

1. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest posiadanie komputera z systemem Windows 7 lub nowszym, przeglądarką internetową Internet Explorer/Google Chrome/Firefox w najnowszej wersji oraz stabilnym połączeniem internetowym o przepustowości większej niż 10 mbit/s.

2. Do prawidłowego funkcjonowania Serwisu konieczne jest aktywowanie w używanej przeglądarce internetowej plików cookies.

3. Serwis przeznaczony jest do korzystania na komputerze. Administrator nie odpowiada za brak prawidłowego funkcjonowania Serwisu na innych konfiguracjach niż wskazane powyżej, w tym na urządzeniach przenośnych np. tabletach czy telefonach.

4. Do korzystania z wszystkich funkcji Serwisu konieczne jest posiadanie, w zależności od wybranego typu zadania językowego:
a) karty dźwiękowej, 
b) słuchawek lub głośników,
c) mikrofonu.

5. Korzystanie z Serwisu nie wymaga zainstalowania dodatkowego oprogramowania. 

§ 4 Konto Użytkownika

1. Korzystanie z usług dostępnych w Serwisie jest możliwe po założeniu indywidualnego Konta Użytkownika za pomocą formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie https://jagoenglishonline.com.

2. Żeby założyć Konto, Użytkownik musi zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności oraz zaakceptować ich treść. Tekst obu dokumentów dostępny jest na stronie internetowej Serwisu https://jagoenglishonline.com.

3. Założenie Konta jest nieodpłatne, przy czym umożliwia jedynie korzystanie z podstawowych usług Serwisu, w szczególności zapoznanie się z ofertą Materiałów Edukacyjnych. Korzystanie z większości usług dostępne jest jedynie dla Użytkowników Aktywnych. W celu uzyskania statusu Użytkownika Aktywnego należy:

a) po zarejestrowaniu Konta dokonać zakupu dowolnego Pakietu JAGód,
b) w czasie korzystania z Serwisu posiadać na Koncie użytkownika przynajmniej jedną JAGodę.

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto. Niedopuszczalne jest korzystanie z kont należących do innych Użytkowników.

5. Niedopuszczalne jest zakładanie Kont z podaniem fikcyjnych danych osobowych lub danych innych niż Użytkownik osób.

6. Dostęp do Konta możliwy jest poprzez:
a) podanie loginu (adres email Użytkownika) oraz hasła dowolnie wybranego przez Użytkownika przy rejestracji Konta,
b) zalogowanie się przy użyciu konta użytkownika w serwisie Facebook,
c) zalogowanie się przy użyciu konta użytkownika na Google.

7. Użytkownik zobowiązuje się nie udostępniać danych dostępu (hasło i login) do Konta osobom trzecim. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku udostępnienia danych dostępu do Konta osobom trzecim.

8. Użytkownikami Serwisu mogą był wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność, w przypadku pozyskania przez nie pisemnej zgody od przedstawiciela ustawowego/opiekuna.

§ 5 Świadczone usługi 

1. Serwis stanowi platformę typu e-learning, służącą do nauki języków obcych w oparciu o nowoczesne metody nauczania.

2. Usługi świadczone za pośrednictwem serwisu są usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i realizowanymi zgodnie z przepisami prawa.

3. W ramach Serwisu, Administrator świadczy następujące nieodpłatne usługi dostępne dla Użytkowników i Użytkowników Aktywnych:
a) prowadzenie Konta Użytkownika umożliwiającego przeglądanie treści dostępnych w Serwisie, korzystanie z odpłatnych Materiałów Edukacyjnych dostępnych w Serwisie, uiszczanie opłat za dostęp do odpłatnych Materiałów Edukacyjnych oraz uzyskiwanie informacji o działaniu Serwisu i oferowanych w nim usługach,
b) przeprowadzenie placement test oceniającego znajomość języka obcego nowo zarejestrowanych Użytkowników z wykorzystaniem zadań z umiejętności czytanie (reading), słuchanie (listening), słownictwo (vocabulary) oraz gramatyka (grammar),
c) wysyłka okresowego newslettera na adres mailowy zapisanych do niego Użytkowników (usługa świadczona po uzyskaniu wyraźnej zgody Użytkownika),
d) obsługa formularza kontaktowego i okienka czatu, służące do komunikacji z Administratorem.

4. W ramach Serwisu, Administrator świadczy następujące nieodpłatne usługi dostępne dla Użytkowników Aktywnych:

a) przygotowanie indywidualnie dobranego na podstawie wyników uzyskanych przez Użytkownika w placement test zestawu łącznie 15 zadań językowych z zakresu umiejętności reading, listening, vocabulary, grammar oraz speaking i writing,
b) udostępnienie wirtualnego słownika umożliwiającego szybką translację słów oraz zwrotów, wraz z możliwością odsłuchania wymowy wyrazów,
c) prowadzenie rankingu TOP 10 w formie wzmagającej konkurencję oraz mobilizującej do nauki listy rankingowej Użytkowników Serwisu, którzy zdobyli w danym miesiącu najwięcej punktów doświadczenia spośród wszystkich Użytkowników (usługa dla Użytkowników, którzy wyrazili chęć udziału w rankingu),
d) udostępnienie opcji challenge umożliwiającej konkurowanie pomiędzy Użytkownikami w rozwiązywaniu zadań językowych dostępnych w Serwisie,
e) udostępnienie samouczka leksykalnego oraz gramatycznego, w postaci proponowanych list słownictwa oraz artykułów opisujących funkcjonowanie i podstawowe zasady towarzyszące poszczególnym językom,
f) udostępnienie tablicy wiadomości i komunikatora umożliwiających interakcję pomiędzy Użytkownikami Serwisu.

5. W ramach Serwisu, Administrator odpłatnie udostępnia Użytkownikom Materiały Edukacyjne w postaci:

a) interaktywnych zadań językowych, podzielonych na poszczególne poziomy trudności (C2-A0), kategorie oraz typy, m.in.:
• listening - słuchanie – odsłuchiwanie przygotowanych materiałów celem następczego udzielenia odpowiedzi na pytania testowe,
• writing - pisanie – sporządzanie dłuższych wypowiedzi na zadany temat, następnie sprawdzanych i ocenianych przez wykwalifikowanych lektorów,
• reading - czytanie – rozwiązywanie zadań mających na celu doskonalenie czytania tekstów z ogólnym zrozumieniem oraz wyszukiwanie w nich konkretnych informacji,
• speaking - mówienie – formułowanie dłuższych wypowiedzi na zadany temat następnie sprawdzanych i ocenianych przez wykwalifikowanych lektorów,
• grammar - gramatyka – rozwiązywanie zadań, mających na celu sprawdzenie i doskonalenie znajomości przez użytkownika poszczególnych zasad gramatyki wybranego języka,
• vocabulary - słownictwo – rozwiązywanie zadań, mających na celu sprawdzenie nie tylko znajomości poszczególnych słów i zwrotów, ale także umiejętności ich wykorzystania w zdaniach,

b) gotowych kursów w postaci zorganizowanych pakietów zadań językowych obejmujących kompleksową ilość materiału, przygotowujących do przystąpienia do egzaminów na certyfikaty językowe, składających się z:
• części teoretycznej, w której Użytkownik zapoznaje się z nowym materiałem, 
• części ćwiczeniowej, w której Użytkownik rozwiązuje zadania przygotowujące do testu, 
• części testowej, w której Użytkownik weryfikuje opanowanie nowego materiału.

Rozwiązanie wszystkich kursów na danym poziomie zaawansowania prowadzi do wydania indywidualnego dwujęzycznego certyfikatu ukończenia danego poziomu językowego tym Użytkownikom, którzy uzyskali pozytywny wynik z wszystkich kursów przygotowanych na danym poziomie zaawansowania.

6. Użytkownik sam decyduje, czy w ramach zakupionego dostępu do Materiałów Edukacyjnych skorzysta z przygotowanych przez Administratora kursów językowych, czy też samodzielnie skomponuje kurs z dostępnych w Serwisie zadań.

7. Materiały Edukacyjne udostępniane są Użytkownikom w Serwisie w ramach dostępu bezpośredniego (online). Użytkownik ma możliwość jednokrotnego rozwiązania zamówionych zadań językowych. W przypadku zakupu kursu językowego, Użytkownik ma możliwość korzystania z materiałów zawartych w części teoretycznej i rozwiązywania zadań ćwiczeniowych wielokrotnie, aż do momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu. Test kończący kurs językowy można rozwiązać tylko raz.

8. Administrator zastrzega możliwość czasowego udostępnienia niektórych odpłatnych Materiałów Edukacyjnych dostępnych w Serwisie bezpłatnie, w charakterze demonstracyjnym i promocyjnym. Takie Materiały Edukacyjne będą wyraźnie oznaczone przez Administratora.

9. Administrator oferuje w Serwisie Materiały Edukacyjne przygotowane przez wykwalifikowanych pracowników dydaktycznych i native speakerów ułatwiające samodzielną naukę języka. Administrator nie gwarantuje jednak, że korzystanie z Serwisu równoznaczne jest z opanowaniem języka obcego na określonym poziomie – zależy to bowiem od osobistych predyspozycji każdego z Użytkowników, ich zaangażowania, systematyczności oraz intensywności nauki.

§ 6 Newsletter

1. Użytkownicy zainteresowani regularnym otrzymywaniem na swoją skrzynkę mailową informacji o promocjach i nowościach w Serwisie mogą zapisać się na newsletter Administratora.

2. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest po wyrażeniu zgody przez Użytkownika poprzez:

a) udostępnienie swojego aktualnego adresu e-mail w przeznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej Serwisu,
b) zaznaczenie odpowiedniego pola w procesie rejestracji Konta,
c) wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach Konta Użytkownika.

3. Użytkownik, który nie ukończył 16 roku życia, powinien uzyskać zgodę swojego przedstawiciela ustawowego/opiekuna na korzystanie z usługi newslettera.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Bohaterów Westerplatte 11. Szczegółowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Użytkowników przez Administratora oraz stosowanych środków ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności.

2. Zakładając Konto, Użytkownik przekazuje Administratorowi swoje dane osobowe. Do założenia Konta i korzystania z Serwisu niezbędne jest podanie następujących danych:

a) imię,
b) nazwisko,
c) adres email.

3. Użytkownik może dodatkowo przekazać Administratorowi inne dane osobowe, które nie są niezbędne do założenia Konta i korzystania z Serwisu, takie jak:

a) data urodzenia, 
b) płeć, 
c) kraj pochodzenia, 
d) miejsce zamieszkania,
e) numer telefonu,
f) zdjęcie profilowe, 
g) zawód,
h) typ użytkownika,
i) cel nauki,
j) język ojczysty,
k) poziom znajomości języka.

4. Użytkownik, który zarejestrował swoją datę urodzenia na Koncie, otrzyma w dniu urodzin upominek od Administratora.

5. Z uwagi na charakter usług świadczonych przez Administratora, nie ma możliwości założenia Konta anonimowego.

6. Zamiast zdjęcia profilowego Użytkownik może przypisać do swojego Konta grafikę (awatar) pod warunkiem, że Użytkownik dysponuje prawami autorskimi do tej grafiki.

7. Użytkownik zobowiązany jest przy zakładaniu Konta podać w formularzu rejestracyjnym swoje prawdziwe dane osobowe i aktualizować je w przypadku zmiany. Aktualizacja możliwa jest w ustawieniach Konta.

8. W przypadku powzięcia wątpliwości co do wiarygodności danych podanych przez Użytkownika, Administrator zastrzega możliwość domagania się ich uwiarygodnienia.

9. Użytkownik może komunikować się z innymi Użytkownikami Serwisu, zapraszając ich do grupy znajomych Użytkowników i wysyłając wiadomości za pośrednictwem wewnętrznego systemu komunikacji Serwisu. Wyrażenie zgody na przyjęcie do grona znajomych Użytkownika oraz zaproszenie Użytkownika do własnego grona znajomych powoduje, że imię i nazwisko Użytkownika oraz jego zdjęcie profilowe, jeżeli dodał je do Konta, będzie dostępne dla tych Użytkowników. Jeżeli Użytkownik skorzysta z usług TOP10 lub Message Board, jego imię nazwisko, zdjęcie i liczba punktów doświadczenia będzie dostępna dla wszystkich Użytkowników. Inne dane osobowe Użytkownika nie będą w tym celu udostępniane.

10. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu niezgodnie z prawem lub niniejszym Regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwalony zostanie dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

11. Administrator przekazuje dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności za zakup Pakietów JAGód spółce: Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000296790, NIP: 6342661860, REGON: 240770255, kapitał zakładowy: 4.000.000,00 PLN (wpłacony w całości).


§ 8 Prawa i obowiązki Użytkownika i Administratora

1. Użytkownik zobowiązuje się do:

a) nie umieszczania w Serwisie treści o charakterze bezprawnym,
b) nie podejmowania działań utrudniających lub mogących utrudniać korzystanie z Serwisu innym Użytkownikom,
c) powstrzymywania się od zamieszczania w Serwisie treści obraźliwych dla innych Użytkowników,
d) powstrzymywania się od zamieszkania w Serwisie zwrotów powszechnie uważane za wulgarne,
e) nie rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści marketingowych, treści o charakterze pornograficznym oraz innych treści o charakterze bezprawnych, 
f) nie rozpowszechniania za pośrednictwem Serwisu treści niezwiązanych bezpośrednio z nauką języków obcych.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przesłane przez pozostałych Użytkowników Serwisu.

3. Administrator zastrzega swoje prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług z Użytkownikiem i usunięcia jego Konta, jeżeli Użytkownik narusza postanowienia niniejszego Regulaminu – po uprzednim wezwaniu Użytkownika do zaprzestania dalszych naruszeń pod rygorem usunięcia jego Konta.

4. Każdy Użytkownik Serwisu w razie zauważenia bezprawnych działań innych Użytkowników – w tym naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu – zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o powyższym fakcie Administratora.

5. Administrator zastrzega prawo do usuwania bezprawnych treści udostępnianych przez Użytkowników w Serwisie z naruszeniem niniejszego Regulaminu – w tym zwłaszcza po uzyskaniu stosownej informacji od innych Użytkowników.

6. Użytkownik ma możliwość przystąpienia do programu poleceń Serwisu. Program umożliwia polecanie Serwisu znajomym Użytkownika w zamian za JAGody do wykorzystania w Serwisie. Szczegółowe zasady brania udziału w programie poleceń Serwisu znajdują się w Regulaminie Poleceń JAGO.

7. Administrator zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji oferowanych usług, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych materiałów, zadań i testów, a także do usuwania niektórych elementów w trakcie trwania Umowy oraz modyfikowania usług, narzędzi i sposobu funkcjonowania Serwisu w przyszłości – bez narażania na szkodę Użytkowników.

§ 9 Zawarcie umów 

1. Umowa o prowadzenie Konta Użytkownika jest nieodpłatna i zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia i zaakceptowania przez Użytkownika formularza rejestracyjnego. Zawarcie umowy o prowadzenie Konta wymaga akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

2. Umowa o świadczenie usług w zakresie dostarczania newslettera zostaje zawarta z chwilą wyrażenia zgody przez Użytkownika. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony i trwa do momentu złożenia przez Użytkownika oświadczenia o chęci usunięcia Konta.

3. Umowa udostępnienia odpłatnych Materiałów Edukacyjnych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Użytkownika wiadomości e - mail „Potwierdzenie zamówienia” potwierdzającej otrzymanie zamówienia i przyjęcie go do realizacji, co ma miejsce po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności za wybrany Pakiet JAGód przez Użytkownika. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony wskazany przy zakupie wybranego Pakietu JAGód.

4. Umowy w Serwisie są zawierane w języku polskim lub angielskim, w zależności od wybranej przez Użytkownika wersji językowej.

§ 10 Odpłatność za udostępnienie Materiałów Edukacyjnych

1. Użytkownik ma możliwość dokonywania płatności za Materiały Edukacyjne w trybie 24 godzin/7 dni w tygodniu/365 dni w roku z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.

2. Dostęp do odpłatnych Materiałów Edukacyjnych następuje poprzez wykupienie Pakietu JAGód. Pakiet JAGód umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dowolnie wybranych przez siebie zadań i kursów dostępnych w Serwisie, w zakresie wyznaczonym wartością zakupionego Pakietu.

3. Pakiet JAGód zostaje zapisany w Moim Portfelu Użytkownika w postaci punków – JAGód. Uzyskanie dostępu do wybranego zadania lub kursu dokonuje się poprzez umniejszenie posiadanego przez Użytkownika Pakietu albo Pakietów JAGód o wskazaną przy danym zadaniu lub kursie liczbę JAGód.

4. Jeżeli liczba JAGód dostępna w Moim Portfelu jest niższa niż wymagana do uzyskania dostępu do wybranego zadania lub kursu, brakującą część JAGód można uzupełnić nowym Pakietem JAGód. Suma wszystkich JAGód dostępna do wykorzystania, z jednego lub kilku Pakietów JAGód, zapisana jest w Moim Portfelu.

5. Informacja o dostępnej liczbie JAGód Użytkownika jest zawsze dostępna na jego Koncie w zakładce Mój Portfel.

6. Aktualny Cennik zakupu JAGód znajduje się na jagoenglishonline.com. Ceny podawane są w złotych polskich oraz walucie euro i usd i zawierają podatek VAT. JAGody sprzedawane są w pakietach, przy czym im większy pakiet JAGód, tym korzystniejsza cena zakupu w przeliczeniu na pojedyncze JAGody.

7. Zakup dostępu do Materiałów Edukacyjnych następuje poprzez kliknięcie przycisku przy danym Pakiecie JAGód „Kup z obowiązkiem zapłaty”.

8. Złożenie zamówienia zostanie potwierdzone wiadomością e-mail „Potwierdzenie zamówienia” zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę i jego przyjęcie do realizacji. W przypadku niemożności przyjęcia zamówienia do realizacji Administrator poinformuje o tym Użytkownika w drodze wiadomości e-mail.

9. Po wykupieniu wybranego Pakietu JAGód Użytkownik JAGody zostają zapisane w Moim Portfelu Użytkownika niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zawarcia umowy udostępnienia Materiałów Edukacyjnych.

10. Administrator zastrzega prawo zmiany cen Pakietów JAGód, oferowanie ich w akcjach promocyjnych/wycofania niektórych pakietów – nie będzie miało to jednak wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian Cennika.

§ 11 Płatności

1. Płatność za Pakiety JAGód odbywa się poprzez Mój Portfel za pomocą:

a) płatności on-line realizowanej za pomocą kart płatniczych,
b) płatności on-line realizowanej przelewem elektronicznym z konta bankowego,
c) płatności z konta bankowego,
d) płatnością gotówkową,
e) za pomocą portmonetki elektronicznej SkyCash™,
f) za pomocą PayPal.

2. Rozliczenia transakcji kartą płatniczą i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem pośrednika płatności Dotpay S.A.

3. Po wciśnięciu przycisku „Kup z obowiązkiem zapłaty”, Użytkownik zostanie przekierowany na stronę profesjonalnego pośrednika płatności Dotpay S.A., za którego pośrednictwem – po zaakceptowaniu Regulaminu płatności oraz polityki cookies Dotpay S.A. – Użytkownik będzie mógł zakupić wybrany przez siebie Pakiet JAGód, jedną z dostępnych metod płatności. Brak akceptacji powyższych postanowień Dotpay S.A. postanowień uniemożliwi dokonanie płatności.

4. Jeżeli wybrana przez Użytkownika metoda płatności wymaga podania numeru CVC/CVV karty płatniczej, należy podać trzycyfrowy numer znajdujący się na odwrocie karty w polu przeznaczonym na podpis.

5. Możliwe jest wystawienie faktur VAT na zakupione w Serwisie Pakiety JAGód – w tym celu po zakupie należy skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@jago.pl, wysyłając wszystkie niezbędne dane do faktury. Faktury wystawiane są z końcem każdego miesiąca i mogą uwzględniać wszystkie dokonane w danym miesiącu płatności.

§ 12 Odstąpienie od umowy/rozwiązanie umowy

1. Użytkownik będący Konsumentem może odstąpić od umowy udostępnienia Materiałów Edukacyjnych bez podawania przyczyn, składając i przesyłając Administratorowi stosowne oświadczenie w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem stosownego oświadczenia o rezygnacji na adres kontaktowy Administratora lub w każdy inny sposób, który umożliwi Administratorowi zapoznanie się z decyzją Użytkownika.

2. W razie skutecznego odstąpienia od umowy zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, w sposób analogiczny do metody płatności Użytkownika.

3. Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy udostępnienia Materiałów Edukacyjnych w przypadku rozpoczęcia korzystania z zakupionego Pakietu JAGód w jakimkolwiek zakresie, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Użytkownik podejmuje dobrowolną decyzję o zachowaniu lub rezygnacji prawa do odstąpienia od Umowy udostępnienia Materiałów Edukacyjnych w momencie zakupu. W przypadku podjęcia decyzji o zachowaniu prawa do odstąpienia, Użytkownik uzyska dostęp do Materiałów Edukacyjnych po 14 dniach od zawarcia umowy.

5. Po upływie okresu do odstąpienia od umowy o udostępnienie Materiałów Edukacyjnych nie ma możliwości ponownej wymiany całości albo części Pakietu JAGód na złotówki lub inną walutę – także jeżeli w czasie trwania umowy Użytkownik nie wykorzysta wszystkich JAGód lub jego Konto zostanie skasowane.

6. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usług w zakresie dostarczania newslettera poprzez:

a) kliknięcie w link dezaktywacyjny znajdujący się w treści każdej wiadomości e-mail zawierającej newsletter,
b) wysłanie maila do Administratora z żądaniem rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług w zakresie dostarczania newslettera,
c) zmianę ustawień na Koncie Użytkownika.

7. Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o prowadzenie Konta, poprzez zgłoszenie Administratorowi żądania usunięcia jego Konta. Wraz z usunięciem Konta, usuwane są informacje o zdobytych punktach doświadczenia, rozwiązanych zadaniach językowych, wiadomości wysłane i otrzymane w komunikatorze oraz miejsca w rankingu TOP10 i komunikaty Message Board. W przypadku rozwiązania Umowy zakupione Pakiety JAGód wygasają i nie mogą być one zamienione na złotówki lub inną walutę ani przeniesione na innego Użytkownika.

§ 13 Reklamacje

1. Użytkownik ma możliwość zgłaszania reklamacji na funkcjonowanie Serwisu, w szczególności świadczonych usług oraz udostępnionych Materiałów Edukacyjnych.

2. Reklamacja w swej treści powinna określać: dane kontaktowe Użytkownika oraz treść reklamacji wraz z uzasadnieniem. W przypadku reklamacji niekompletnej, Administrator zwróci się do Użytkownika o dodatkowe wyjaśnienia. Reklamacje można składać mailowo lub pisemnie, na Dane Kontaktowe Administratora.

3. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji udostępnienia Materiałów Edukacyjnych, Użytkownik ma prawo domagać się od Administratora udostępnienia Materiałów Edukacyjnych w sposób prawidłowy, a jeżeli nie jest to możliwe, zwrotu wykorzystanych na nie JAGód.

5. Administrator zastrzega brak swej odpowiedzialności za tymczasowy brak możliwości dostępu do Serwisu, spowodowany pracami konserwacyjnymi i modernizacyjnymi trwającymi do 12 godzin w tygodniu.

6. Administrator zastrzega możliwość tymczasowej braku stabilności działania Serwisu ze względu na jej bieżące i stałe ulepszanie.

§ 14 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur 

1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: 

http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php 
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

2. Użytkownik będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214);
b) Użytkownik uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Administratorem. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
c) Użytkownik może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

§ 15 Prawa autorskie

1. Materiały Edukacyjne dostępne w Serwisie są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie regulowanej ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

2. Użytkownicy mogą korzystać z udostępnionych im zasobów Serwisu oraz udostępnionych Materiałów Edukacyjnych wyłącznie w celu własnego użytku – zakazane jest ich rozpowszechnianie osobom trzecim, w tym w szczególności w celach komercyjnych, pod rygorem uiszczenia kary umownej w kwocie 10.000,00 zł.

3. W razie wyrządzenia szkody wyższej przewyższającej karę umowną określoną w pkt 2 powyżej, dopuszczalne jest dochodzenie uzupełniającej szkody w oparciu o ogólne regulacje prawne.

4. Korzystanie z zasobów Serwisu do prywatnych korepetycji, prezentacji, prowadzenia zajęć w placówkach edukacyjnych etc. – wymaga każdorazowo uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

5. Wszelkie naruszenia praw autorskich Administratora będą ścigane na drodze cywilnej jak i karnej.

§ 16 Przepisy końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn. Za ważne przyczyny uznaje się w szczególności zmianę obowiązujących przepisów prawa, konieczność dostosowania treści Regulaminu w związku z decyzją właściwego organu lub orzeczeniem sądu, zmianę sposobu świadczenia usług np. poprzez wprowadzenie nowych funkcji w Serwisie, modyfikację istniejących czy wycofanie dotychczasowych funkcji.

2. O zmianie Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez wiadomość e-mail oraz wiadomość w komunikatorze Serwisu, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.

3. Zmiany Regulaminu nie naruszają praw Użytkowników nabytych przed wejściem w życie zmian w Regulaminie i nie mają wpływu na złożone, realizowane i wykonane usługi udostępnienia Materiałów Edukacyjnych.

4. Użytkownik, który nie akceptuje zmian w Regulaminie ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta i dostarczanie newslettera, w terminie 14 dni od poinformowania go o zmienionej treści Regulaminu, zgodnie z pkt 2 powyżej.

5. Użytkownik, który w ciągu 14 dni od poinformowania o treści Regulaminu zgodnie z pkt 2 powyżej nie zgłosił zastrzeżeń wobec zmiany Regulaminu, jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.), Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy e-learningowej JAGO oraz zakupów na Platformie JAGO.pdf

 

Polityka prywatności i korzystania z plików cookies

POLITYKA PRYWATNOŚCI I KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”). W niniejszej Polityce Prywatności i Korzystania z Plików Cookies znajdą Państwo informacje na temat:

1. zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych Użytkowników w Serwisie www.platforma.jago.pl;
2. zasad stosowanie plików Cookies;
3. stosowanych środków bezpieczeństwa danych osobowych.
Użyte w niniejszym dokumencie zwroty Serwis, Użytkownik, Administrator, Konto, Pakiet JAGód i JAGody mają takie same znaczenie, jak wskazane w Regulaminie świadczenia usług.

I. POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest JAGO Ośrodek Nauczania Języków Obcych Sp. z o.o., ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra, nr NIP: 9730940499, nr KRS: 0000313717, kapitał zakładowy 50.000,00 zł. Administrator jest również właścicielem platformy www.platforma.jago.pl.

Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych, oraz w celu skorzystania z praw przysługujących w związku z ich przetwarzaniem, można kontaktować się z Administratorem pisemnie pod adresem ul. Bohaterów Westerplatte 11, 65-034 Zielona Góra lub mailowo pod adresem personaldata@jago.pl.

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe zbierane podczas zakładania i edytowania Konta użytkownika

Zakładając Konto użytkownika serwisu wymagane jest podanie podstawowych danych informacyjnych: imię, nazwisko, adres email, login i hasło do Konta użytkownika – podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zarejestrowania Konta i korzystania z Usług dostępnych w Serwisie.

Użytkownik może dodatkowo podać inne dane osobowe: data urodzenia, płeć, kraj, miejscowość, zdjęcie profilowe, zawód, typ użytkownika, cel nauki i język ojczysty – podanie tych danych jest całkowicie dobrowolne i nie wpływa na możliwość zarejestrowania i korzystania z Konta.

Dane osobowe zbierane podczas aktywności Użytkownika w Serwisie

Podczas aktywności w Serwisie zbierane są dane dotyczące dokonywanych płatności (zakupu JAGód), liczby zakupionych i wykorzystanych JAGód, zrealizowanych zadań językowych, kursów i testów oraz ich wyników a także Użytkowników dodanych do grupy znajomych.

Jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą chcącym otrzymać fakturę VAT na zakupione usługi, wymagane jest podanie numeru NIP, REGON, adresu siedziby i numer rachunku bankowego – podanie tych danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wystawienia faktury VAT.

Dane osobowe zbierane podczas korzystania z formularza kontaktowego i czatu

W przypadku kontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza kontaktowego, telefonu, poczty e-mail, czatu itp. Użytkownik przekazuje mu swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu itp. Dane te wykorzystywane są w celu kontaktowym – sporządzeniu odpowiedzi na pytanie.

Administrator zbiera również dane dotyczące aktywności Użytkownika w Serwisie za pomocą tzw. logów i ciasteczek Cookies. Więcej informacji na ten temat dostępne jest w dziale II „Polityka korzystania z plików Cookies”.

Dane osobowe zbierane od podmiotów trzecich

W przypadku logowania się do Konta za pośrednictwem podmiotów zewnętrznych tj. poprzez profil na portalu Facebook albo Google+, Administrator pozyskuje dane Użytkownika w postaci nr ID, imienia, nazwiska oraz adresu email.

W ramach systemu poleceń Serwisu, Administrator może otrzymać adres email przekazany przez Użytkownika, w celu wysłania zaproszenia do skorzystania z Serwisu.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 lit. b RODO - w celu zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem (takich jak założenia i obsługi Konta, dokonywania transakcji i płatności, realizacji usług, w tym dodatkowych usług świadczonych za zgodą Użytkownika takich jak ranking TOP 10 i komunikacja ze znajomymi Użytkownikami, kontaktu z Użytkownikiem w celu związanym ze świadczeniem usług, w tym za pomocą adresu email i formularza kontaktowego, zakupu JAGód);
b) art. 6 ust. 1 lit. c RODO - w celu wypełniania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (takich jak obowiązek rozpatrywania reklamacji, wystawiania i archiwizowania faktur oraz dokumentów księgowych, realizacji zobowiązań podatkowych czy zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług);
c) art. 6 ust. 1 lit. f RODO - w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora (takimi interesami są, między innymi, sporządzanie zestawień, statystyk i analiz, dochodzenie roszczeń wynikających z umowy, ustalenie odpowiedzialności Użytkownika naruszającego zasady korzystania z Serwisu, marketing bezpośredni, obsługa ogólnego formularza kontaktowego, archiwizacja);
d) art. 6 ust 1 lit a RODO – na podstawie dobrowolnej zgody w celu:
- przekazywania informacji marketingowych Administratora na podany adres email (w tym newslettera),
- przekazywanie informacji marketingowych Administratora na podany numer telefonu,
- przekazywanie informacji marketingowych partnerów biznesowych Administratora na podany adres email,
- organizacji programów lojalnościowych, konkursów i akcji promocyjnych.

4. Odbiorcy danych osobowych

Administrator może przekazywać dane osobowe Użytkowników podmiotom świadczącym na jego rzecz m.in. usługi IT, marketingowe, księgowe, pocztowe, płatnicze oraz windykacyjne. Przetwarzanie danych przez takie podmioty odbywa się na podstawie umowy zawartej z Administratorem i zgodnie z jego instrukcjami.

Przekazanie danych osobowych podmiotom trzecim w celach marketingowych lub handlowych może mieć miejsce jedynie za zgodą Użytkownika.

Zakup Pakietów JAGód przez Użytkowników następuje za pośrednictwem zewnętrznego pośrednika płatności – firmy Dotpay S.A. Firma ta odpowiada za gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych Użytkownika w zakresie objętym dokonywaną płatnością – na zasadach określonych w regulaminie tejże firmy, akceptowanym przez Użytkownika w razie dokonania transakcji.

Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy i do organizacji międzynarodowych. Administrator może w przyszłości zdecydować się przekazać dane poza Europejski Obszar Gospodarczy wyłącznie w zakresie w jakim zezwala na to prawo i z zastosowaniem odpowiednich środków gwarantujących ochronę danych.

5. Udostępnianie danych osobowych innym Użytkownikom

Świadczenie usług przez Administratora odbywa się z wykorzystaniem Konta Użytkownika w Serwisie, zawierającym jego dane osobowe: imię, nazwisko, datę urodzenia, język ojczysty, punkty doświadczenia oraz ewentualnie zdjęcie profilowe.

Użytkownik zapraszając do znajomych w serwisie innych Użytkowników/przyjmując ich zaproszenia do grona znajomych, wyraża tym samym zgodę na ujawnienie pozostałym wybranym przez siebie Użytkownikom serwisu swojego mienia, nazwiska oraz ewentualnie zdjęcia profilowego. Inne dane osobowe nie będą udostępniane i widoczne dla osób trzecich.

Wyrażając zgodę na udział w rankingu TOP10, Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie innym Użytkownikom swojego imienia, nazwiska, zdobytych punktów doświadczenia oraz ewentualnie zdjęcia profilowego.

6. Okres przetwarzania danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe przez czas trwania umowy zawartej z Użytkownikiem. Po zakończeniu umowy Administrator przetwarza dane osobowe do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń.

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, będą one przetwarzane do momentu jej cofnięcia.

7. Prawa przysługujące w związku z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także do przenoszenia danych.

W szczególności, Użytkownik ma możliwość swobodnego dostępu, modyfikacji, aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych wskazanych w Koncie użytkownika w każdej chwili, przy czym usunięcie danych, których podanie jest obligatoryjne do założenia Konta doprowadzi do usunięcia Konta i zaprzestania możliwości korzystania z Serwisu.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik ma prawo do jej cofnięcia w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Użytkownik ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na jego szczególną sytuację.

Dane osobowe Użytkowników nie są profilowane.

W celu realizacji powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.

W razie uznania, że dane osobowe przetwarzane są z naruszeniem przepisów o ochronie danych, Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator zapewnia stosowanie środków zabezpieczających – zarówno fizycznych, sprzętowych jak i stosownego oprogramowania, w tym szyfrowania zabezpieczonego certyfikatem bezpieczeństwa – mających na celu ochronę przekazanych danych osobowych Użytkowników przed ich niewłaściwym wykorzystaniem, ujawnieniem czy zmianą. Administrator nie udostępnia danych osobowych Użytkowników bez ich zgody osobom niepowołanym. Podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora zobowiązane są do przetwarzania danych z zachowaniem powyższych standardów bezpieczeństwa.

Podczas realizacji płatności dane osobowe przetwarzane są na serwerach upoważnionych podmiotów obsługujących tą usługę, które stosują odpowiednie zabezpieczenia wymagane przez przepisy prawa i wytyczne wystawców kart płatniczych.

II. POLITYKA KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES

1. Czym są pliki cookies?

Administrator wykorzystuje w serwisie pliki cookies, tj. niewielkie informacje tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Jak działają pliki cookies?

Pliki cookies tworzone są na potrzeby aktywnej sesji w celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu – w tym zalogowania do Konta w Serwisie (plik wygasa po upływie roku, o ile nie nastąpi wcześniej wylogowanie) oraz weryfikacji wyświetlanych u Użytkownika wiadomości pop-up od Administratora (plik wygasa po jednym dniu).

Korzystanie z przedmiotowych plików nie spowoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i stosowanym przez niego oprogramowaniu.

Użytkownik ma możliwość wyłączenia obsługi plików cookies w stosowanej przez siebie przeglądarce internetowej w każdej chwili – spowoduje to jednak nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu (brak możliwości zalogowania na swoje konto). W celu usunięcia plików cookies należy postępować zgodnie z instrukcją używanej przeglądarki internetowej.

3. Jakie jeszcze dane osobowe zbiera Administrator?

Administrator, tak jak większość serwisów internetowych, przechowuje zapytania HTTP kierowane do serwera (tzw. logi). Obejmują one m.in. publiczny adres IP podmiotu wchodzącego na konkretną stronę, dokładną datę wejścia oraz informacje dotyczące posiadanej wersji systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej. Logi uniemożliwiają ich kojarzenie z konkretnymi osobami.

Logi gromadzone są wyłącznie w celach diagnostycznych oraz związanych z bezpieczeństwem serwisu. Usuwane są automatycznie po 12 miesiącach.

Administrator nie stosuje innych rozwiązań technicznych, stanowiących formę ingerencji w sprzęt/oprogramowanie Użytkownika – w tym w postaci wtyczek/dodatków do przeglądarki internetowej.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności w dowolnym czasie, bez szkody dla użytkownika – o zmianach każdy użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony. 

Obecnie wybrany język strony to język angielski - może wolisz zmienić go na język polski?
Hello! Looks like you are in Poland - would you like to switch to Polish as your default language?

JAGOEnglishOnline.com nie wspiera starszych wersji przeglądarek, które mogą nie obsługiwać wszystkich funkcjonalności serwisu. Prosimy o skorzystanie z najnowszych wersji przeglądarek Internet Explorer, Firefox, Google Chrome lub innych.
Zamknij